ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เรื่องการให้บริการยา PrEP และฮอร์โมนในกลุ่มประชากรหญิงข้ามเพศ

Mon 18 Jun 2018 ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพชุมชนแทนเจอรีน ศูนยวิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ในหัวข้อการให้บริการยา PrEP และฮอร์โมนในกลุ่มประชากรหญิงข้ามเพศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 120 คน

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยการขยายการเข้าถึงการรับบริการยา PrEP และได้มีแผนขยายการให้บริการตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการให้บริการนำร่องเพื่อขยายการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและยา PrEP ในกลุ่มหญิงข้ามเพศ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร

ข่าวสาร