ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

การร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯและศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อลดอุบัติการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

Sat 04 Nov 2017 ข่าวสาร

วันที่ 3 พฤศจิกายน ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การสนับสนุนโดยองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ซึ่งร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ทำการประกาศเริ่มต้นโครงการระยะเวลา 3 ปีเพื่อมุ่งหวังให้การสนับสนุนแก่ 13 จังหวัดหลักที่ได้รับความสนใจจากแผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) การสนับสนุนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การรักษาและดูแลประชากรกลุ่มชายรักชายและกลุ่มหญิงข้ามเพศ

โครงการ USAID Community Partnership ซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับหน่วยงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการผ่านเวทีสำหรับการสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Assistance training platform) โดยเวทีนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนของศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้ถึง 3 เท่า องค์ประกอบหลักของการฝึกอบรมก็คือการเน้นย้ำว่าผู้ให้บริการด้านสุขภาพชุมชนจะสามารถให้การบริการและดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ตรงต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ โดยปราศจากการตีตราและแบ่งแยก

ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย กลิน ที เดวีส์ ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกับท่านผู้ว่าฯจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ ได้กล่าวไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นผู้นำแห่งเอเชียในด้านการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการร่วมมือที่มั่นคงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน และด้วยโครงการนี้ ประเทศไทยจะสามารถขยายการให้บริการด้านสุขภาพโดยองค์กรชุมชนแก่ชุมชนที่จะช่วยให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หากโครงการนี้ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จแล้ว แผนงานนี้อาจกลายเป็นต้นแบบเพื่อการนำไปใช้ในระดับโลกเลยทีเดียว”

โครงการนี้เป็นการปฏิบัติงานโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ด้วยการร่วมมือกับองค์กรสุขภาพชุมชนหลักทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT), มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING), และมูลนิธิเอ็มพลัส (Mplus)

เนื่องจากอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากแผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ดังนั้นโครงการ USAID Community Partnership จะทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านเอชไอวีที่มีคุณภาพระดับประเทศ การดำเนินงานจะรวมถึงการร่วมมือกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการดูแลและรักษาตั้งแต่ขั้นต้นอย่างรวดเร็ว

ตลอดระยะเวลาดำเนินการจนถึงปี พ.ศ 2563 โครงการนี้จะทำการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนในการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่กลุ่มประชากรซึ่งอาจติดเชื้อได้ง่าย และมีแผนการที่จะได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อนำมาเกื้อหนุนในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตำแหน่งที่ตั้งตรงกับแม่น้ำมูลและเป็นจุดศูนย์กลางการติดต่อระหว่างชายแดน โดยมีขอบเขตติดต่อกับเมืองสาละวันและจำปาศักดิ์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองพระวิหารประเทศกัมพูชา ประชากรจังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวน 1.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าประชากรราว 7,000 คนในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการวินิฉัยว่ามีเชื้อเอชไอวี และมีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 520 คนในปีดังกล่าว

เพื่อสนับสนุนแผนการยับยั้งเอชไอวีและเอดส์แห่งชาติ รัฐบาลไทยได้กำหนดว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองสำคัญในการระงับการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี โครงการ USAID Community Partnership จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์สุขภาพชุมชนในท้องถิ่นภายใต้การอุปถัมภ์โดยรัฐบาลไทย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการให้บริการช่วยเหลือด้านเอชไอวีที่มีความพร้อมให้บริการและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย

ข่าวสาร