ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในโรงพยาบาลเอกชน

Fri 21 Jun 2019 ข่าวสาร

กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลปิยะเวท และ Dr. Stephen Mills ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค โครงการ USAID LINKAGES ประเทศไทยและลาว องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสนับสนุนการยุติเอดส์ภายในปี 2573

ศาสตรจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการรักษานั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การขยายการจัดบริการตรวจเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรแก่กลุ่มประชากรหลักเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ความร่วมมือกับโรงพยาบาลปิยะเวทในการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวี ซึ่งรวมถึงการจัดบริการตรวจเอชไอวี การจัดบริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ และการจัดบริการยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนนั้น จะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการยุติเอดส์ได้ภายในปี 2573

นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลปิยะเวท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลปิยะเวทและโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกนั้น ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมการป้องกันและการรักษาเอชไอวี มาปรับใช้กับผู้เข้ารับบริการโดยคำนึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งความร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และ องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) ในครั้งนี้ จะทำให้โรงพยาบาลปิยะเวท ได้รับการสนับสนุนเชิงวิชาการด้านเอชไอวี ซึ่งรวมถึงการจัดบริการตรวจเอชไอวี การจัดบริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ และการจัดบริการยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่า ติดเชื้อ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับบริการจะได้รับบริการตามมาตรฐานสากลและเป็นบริการที่เป็นมิตร แก่กลุ่มประชากรหลักอย่างแน่นอน

Dr. Stephen Mills ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค โครงการ USAID LINKAGES ประเทศไทย และลาว องค์การ แฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) ได้กล่าวเสริมว่า FHI 360 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรมการให้บริการด้านเอชไอวีโดยกลุ่มประชากรหลัก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นหนึ่งในสถานบริการที่กลุ่มประชากรหลักได้รับบริการการตรวจเอชไอวี การจัดบริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ และการจัดบริการยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ นอกเหนือจากการรับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกของผู้รับบริการที่ไม่สามารถไปรับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนได้

นอกจากนี้ Ms. Melissa Jones ผู้อำนวยการแผนกสาธารณสุข องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย (USAID/RDMA) ได้ร่วมแสดงความยินดีสำหรับพิธีการลงนามในบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership - PPP) อย่างแท้จริง โดยรูปแบบความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นต้นแบบของการจัดบริการที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาคเอเชีย และสามารถเป็นหลักฐาน เชิงประจักษ์แก่ประเทศต่างๆที่มีความสนใจให้สามารถดำเนินได้

ปัจจุบัน แม้ว่าอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในภาพรวมของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่า อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก อาทิ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และ สาวประเภทสอง ยังอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ

ดังนั้น ความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลปิยะเวทและโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360) และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตามบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งหน่วยงานทั้งสามได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการยุติเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข่าวสาร