ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน วิธีการฝึกอบรม

โครงการฯ ใช้วิธีการอบรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรม วิธีการอบรมนี้จะเน้นจุดเด่นของการฝึกอบรม ได้แก่ “สนุก ง่าย เข้มข้น ทันสมัย ใช้ได้จริง” โดยใช้
1. การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว (Face-to-face Training)
สำหรับเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่หรือผู้เข้าอบรมที่ไม่มีประสบการณ์การให้บริการ KPLHS การประเมินผลการอบรมจะใช้วิธีการประเมินแบบก่อนและหลังการอบรม (pre- and post-test evaluation) เพื่อวัดประสิทธิผลของการอบรม เกณฑ์การผ่านการอบรม คือ ผู้เข้าอบรมต้องได้คะแนนทดสอบความรู้หลังการอบรมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป นอกจากนี้ โครงการจะจัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ (refresher training) 2 ครั้งต่อปี สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ดังกล่าว หรือผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันก่อนหน้าโครงการนี้
KPLHS Training
KPLHS Training
2. การฝึกอบรมทางออนไลน์
ที่ประกอบด้วยชุดการฝึกอบรมและแบบทดสอบความรู้เพื่อใช้ทบทวนความรู้ตามหลักสูตรต่างๆทางออนไลน์ ผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบทางออนไลน์ได้ โดยจะต้องสอบผ่านแบบทดสอบความรู้ด้วยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. การฝึกงานในศูนย์บริการสุขภาพ
หลังการอบรมในชั้นเรียน ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการฝึกงานในศูนย์บริการสุขภาพที่ต้นสังกัดดำเนินงานเป็นเวลา 90 วันหรือ 3 เดือน หากผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยร่วมกับองค์กรชุมชนที่เป็นเครือข่าย 3 องค์กร คือ SWING, Mplus และ RSAT จะต้องจัดให้ผู้เข้าฝึกอบรมดังกล่าวได้ที่ฝึกงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือคลินิคนิรนามตามความเหมาะสม เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชนที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยหนึ่งปีได้รับการยกเว้นการฝึกงาน ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการฝึกงานและเก็บเคสระหว่างฝึกงานได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ดังตารางด้านล่างนี้
KPLHS Training
การฝึกงานในศูนย์บริการสุขภาพ
ประเภทของเคส หลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อและดูแลด้านเอชไอวี หลักสูตรการคัดกรอง และตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อและดูแลด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การให้การปรึกษา 5 ราย 5 ราย 5 ราย
การให้บริการเพร็พ 10 ราย
(5 เริ่มยา + 5 ติดตาม)
- -
การให้บริการยากินเพื่อรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - 5 ราย
การตรวจเอชไอวี - การเก็บสารเหลวในช่องปาก 5 ครั้ง เจาะเลือดที่ปลายนิ้วและตรวจเอชไอวีและซิฟิลิสจากเลือดที่เก็บจำนวน 10 ราย -
การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ี - เก็บสารคัดหลังจากช่องทางต่างๆ และตรวจหาการติดเชื้อหนองในและหนองในเทียมอย่างละ 5 ราย -

ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไปจากการประเมินทักษะในการให้บริการโดยผู้ประเมิน จะทำการประเมินโดยใช้ด้วยวิธีการสังเกตการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงข้อมูลจากการประเมินตนเองของผู้เข้าอบรม และการประเมินโดยหัวหน้างานตามสายงานในการฝึกงานของผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage