ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

KPLHS Training
เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก (Key Population-Led Health Services/KPLHS) ด้านเอชไอวีที่มีคุณภาพ โดยจัดทำหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
 1. การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี จำนวน 75 ชั่วโมง (12.5 วัน)
 2. การคัดกรอง และตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 75 ชั่วโมง (12.5 วัน)
 3. การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 63 ชั่วโมง (10.5 วัน)
หลักสูตรแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย
 1. วิชาแกน คือ พื้นฐานด้านเอชไอวีและโรคที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตรต้องเรียน
 2. วิชาบังคับเฉพาะหลักสูตร ที่ผู้เข้าอบรมต้องเรียนตามหลักสูตรนั้นๆ
รายวิชาของแต่ละหลักสูตร
หลักสูตรวิชาแกนวิชาบังคับเฉพาะหลักสูตร
1. การป้องกัน ส่งต่อและดูแลด้านเอชไอวี (ART) 1. พื้นฐานด้านเอชไอวีและโรคที่เกี่ยวข้อง
2. การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี
1. การบริหารการใช้ยาต้านไวรัส (ART)
2. การจัดบริการเพร็พในชุมชน (PrEP)
2. การคัดกรอง และตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Testing) การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. การป้องกัน ส่งต่อและดูแลด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) การบริหารการใช้ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 1. จบการศึกษาอย่างต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าที่กำหนด ให้องค์กรชุมชนพิจารณาส่งชื่อและเสนอต่อคณะกรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติให้เข้าอบรมเป็นรายๆไป
 2. เจ้าหน้าที่จากองค์กรชุมชนที่ให้บริการด้าน KPLHS ซึ่งจะต้องมีการเสนอชื่อจากต้นสังกัด
 3. เจ้าหน้าที่จากภาครัฐที่ให้บริการด้าน KPLHS ซึ่งจะต้องมีการเสนอชื่อจากต้นสังกัด
 4. ผู้สนใจที่จะศึกษาด้านการให้บริการด้าน KPLHS
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
 • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
 • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
 • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage