ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน

นำเรียนประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานขององค์กรชุมชนเพื่อช่วยภาครัฐในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศ

Fri 23 Nov 2018 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน

22 พ.ย. 2561 กระทรวงสาธารณสุข

ตัวแทนจากโครงการ USAID Community Partnership และ LINKAGES นำโดย ศ. กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค แพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตัวแทนจาก USAID FHI มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนกรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ฯ และ อย. นำโดย ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เพื่อนำเรียนประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานขององค์กรชุมชนเพื่อช่วยภาครัฐในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศ

พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจที่ท่านรัฐมนตรีเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนที่ทำงานร่วมกับภาครัฐในการให้บริการด้านเอชไอวี และกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่จะให้การสนับสนุนด้านนโยบายที่จะทำให้พวกเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยยุติปัญหาเอดส์ได้ต่อไป

ข่าวอื่นๆในหมวด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและขับเคลื่อนร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อยุติปัญหาเอดส์สู่การปฏิบัติ (วันที่ 14 มีนาคม 2562)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและขับเคลื่อนร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อยุติปัญหาเอดส์สู่การปฏิบัติ (วันที่ 14 มีนาคม 2562)

Fri 15 Mar 2019

โครงการ USAID Community Partnership ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อยุติปัญหาเอดส์ที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความคิดเห็น
Read More

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์

Thu 08 Nov 2018

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (CBO standard) ภายใต้โครงการ PEPFAR Incentive Fund (PIF)
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage