ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์

Thu 08 Nov 2018 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน

6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

ได้มีการประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (CBO standard) ภายใต้โครงการ PEPFAR Incentive Fund (PIF)

ที่ประชุมแจ้งว่า ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2539 เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวีได้อย่างถูกกฎหมาย และได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวี เพื่อพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาคู่มือมาตรฐาน ฯ และมีการปรับและเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างคู่มือมาตรฐาน ฯ ให้สมบูรณ์ รวมถึงคาดว่าจะมีเวทีเสริมสร้างความรู้และ ความเข้าใจในการทำงานให้บริการสุขภาพที่นำโดยองค์กรชุมชน (KPLHS) ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ร่วมกัน

ข่าวอื่นๆในหมวด

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและขับเคลื่อนร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อยุติปัญหาเอดส์สู่การปฏิบัติ (วันที่ 14 มีนาคม 2562)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและขับเคลื่อนร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อยุติปัญหาเอดส์สู่การปฏิบัติ (วันที่ 14 มีนาคม 2562)

Fri 15 Mar 2019

โครงการ USAID Community Partnership ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อยุติปัญหาเอดส์ที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความคิดเห็น
Read More

นำเรียนประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานขององค์กรชุมชนเพื่อช่วยภาครัฐในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศ

นำเรียนประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานขององค์กรชุมชนเพื่อช่วยภาครัฐในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศ

Fri 23 Nov 2018

ตัวแทนจากทางโครงการเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เพื่อนำเรียนประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานขององค์กรชุมชนเพื่อช่วยภาครัฐในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศ
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
  • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
  • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
  • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
  • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage