ข่าวสาร
ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
×

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน

การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (9-12 ต.ค. 61)

Wed 10 Oct 2018 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน
การอบรมเพื่อทบทวนความรู้ (Refresher Training)หลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี โครงการ USAID Community Partnership วันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ

เป้าหมายการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสาธิตทักษะในการให้คำปรึกษาที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งจำเป็นในการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวีทั้งก่อนและหลังการตรวจ รวมถึงสามารถให้ข้อมูลแบบเป็นกลุ่มและให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล ทำการประเมินความเสี่ยง แจ้งผลการตรวจ ประเมินความเสี่ยงของการทำร้ายตนเอง และสนับสนุนการเปิดเผยผลการตรวจได้

วัตถุประสงค์หลัก
หลังจบการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

 • ใช้ทักษะและเทคนิคในการให้ข้อมูลการบริการด้านเอชไอวีที่สำคัญแก่ผู้รับบริการได้
 • ทำการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
 • ทำการประเมินความเสี่ยง และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในระหว่างให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเอชไอวี เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจตรวจเอชไอวี
 • แจ้งผลการตรวจเอชไอวีที่เป็นผลลบ ผลไม่ชัดเจน และผลบวก และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการเพื่อวางแผนในการดูแลตนเองได้
 • ประเมินความเสี่ยงหรือแนวโน้มในการทำร้ายตัวเองของผู้รับบริการ และทำแผนให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการที่คิดจะทำร้ายตัวเอง
 • สาธิตทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการตัดสินใจที่จะเปิดเผยผลตรวจเอชไอวีได้

วิทยากร: เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน และเจ้าหน้าที่โครงการ USAID Community Partnership จำนวน 8 คน
ผู้เข้าร่วมการอบรม: เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนจากองค์กรความร่วมมือและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ทำหน้าที่ให้การปรึกษา และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีที่จัดโดยโครงการ USAID Community Partnership จำนวน 23 คน
ผู้ดำเนินการอบรม: คุณธนชัย ไชยสาลี และคุณณธรรศ ธีรภาพพงศ์พันธ์

ข่าวอื่นๆในหมวด

การฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (11-14 มิถุนายน 2561)

การฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (11-14 มิถุนายน 2561)

Fri 15 Jun 2018

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถมีทักษะในการให้คำปรึกษาที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวีทั้งก่อนและหลังการตรวจ รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลแบบเป็นกลุ่ม ทำการประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล แจ้งผลการตรวจ ประเมินความเสี่ยงของการทำร้ายตนเอง
Read More

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (23-27 เมษายน 2561)

การฝึกอบรมวิทยากร หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี (23-27 เมษายน 2561)

Thu 26 Apr 2018

โครงการ USAID Community Partnership จัดการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อสร้างทักษะในการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมอัมพวาน่านอน จ. สมุทรสงคราม มีวัถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการเป็นวิทยากรในหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
 • 23-26 เม.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 28-31 พ.ค. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี (ART & PrEP)
 • 6-8 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 11-14 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
 • 17-19 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี (HIV Basics)
 • 21-24 มิ.ย. 62 : ฝึกอบรมหลักสูตรการให้คำปรึการให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี (Counseling)
ติดตามเราได้ใน :
Pro-Partnership Fanpage