News & Events
Work With Us Contact Us
×

Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย)

Report To : Program Officer (เจ้าหน้าที่โครงการ )

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant

หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยหลากหลายโครงการภายใต้การสนับสนุนของ LINKAGES ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้สามารถต่อยอดโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นบริการภายใต้ศูนย์สุขภาพชุมชนในอนาคต ยกตัวอย่าง เช่น "โครงการประเมินความเป็นไปได้ของการใช้ชุดตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือด ในศูนย์สุขภาพชุมชนสำหรับชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในประเทศไทย" หรือ Point of Care ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการวิจัย เพื่อให้ในอนาคตศูนย์สุขภาพชุมชนสามารถเป็นสถานที่ที่ให้บริการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หนองในและหนองในเทียม รวมทั้งเริ่มการรักษาหรือกระบวนการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อไป
 
สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง กรุงเทพฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
บทบาทหน้าที่โดยรวม ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของหน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ภายใต้ LINKAGES เช่น Point of Care, STANDUP-TEEN เป็นต้น ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพนคร หรือ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง กรุงเทพมหานคร
 
หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ
1. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ลงในแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กำหนดของโครงการ
2. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษาของอาสาสมัครในโครงการ
3. จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของหน่วยงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยอย่างน้อย 1-2 ปี 
3. หากมีความรู้ด้านเอชไอวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะ Microsoft Office ได้
5. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับที่ใช้งานได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7. มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนได้ดี

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 
วันและเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับสถานที่ปฏิบัติงาน
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง อาคารเลขที่ 3 ชั้น 5 ซ.พัฒน์พงศ์ 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
·     วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.30 น. -19.00 น.

Please send your cover letter, CV and expected salary to e-mail: recruit@prevention-trcarc.org. If you need any further information related to the position(s), please contact us via e-mail or phone: 02 252 9958, 061-868-9651. Only short-list candidates will be notified.

Work With Us

Introduction to USAID Community Partnership