News & Events
Work With Us Contact Us
×

Work With Us Available Positions

หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู้นำด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆ เรามุ่งเน้นการหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรผ่านกระบวนการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

หน่วยพรีเวนชั่น เป็นองค์กรที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้กับคนที่ต้องการแสดงและพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริงและเต็มที่ รวมถึงคนที่ต้องการความท้าทาย และ ความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กับเรา

Recruitment Jobs Last Update Deadline
Program Manager (Key Population-Led Health Services) 03 Dec 19 02 Jan 20
Clinical Trial Monitoring Officer 03 Dec 19 02 Jan 20
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) 03 Dec 19 02 Jan 20

Work With Us

Introduction to USAID Community Partnership