News & Events
Work With Us Contact Us
×
หลักสูตรการฝึกอบรมการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน

โดยภาคีสุขภาพชุมชน
โครงการ USAID Community Partnership
KPLHS Training
หลักสูตรสนุก ง่าย เข้มข้น ทันสมัย ใช้ได้จริง
ภาคีสุขภาพชุมชน (Community Healthcare Partnership) เป็นเวทีให้บริการทางวิชาการ (Technical Assistance Platform) ที่จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (Thai Red Cross AIDS Research Centre/TRCARC) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) มูลนิธิเอ็มพลัส (Mplus) และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก (Key Population-Led Health Services/KPLHS) ด้านเอชไอวีที่มีคุณภาพ โดยจัดทำหลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี
 1. พื้นฐานด้านเอชไอวีและโรคที่เกี่ยวข้อง
 2. การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี
 3. การบริหารการใช้ยาต้านไวรัส
 4. การจัดบริการเพร็พในชุมชน
หลักสูตรการคัดกรอง และตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 1. พื้นฐานด้านเอชไอวีและโรคที่เกี่ยวข้อง
 2. การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี
 3. การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 1. พื้นฐานด้านเอชไอวีและโรคที่เกี่ยวข้อง
 2. การให้คำปรึกษาด้านเอชไอวี
 3. การบริหารการใช้ยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
USAID Community Partnership
KPLHS Training Course
Event Calendar
 • Apr 23-26, 2019 : HIV Basics
 • May 28-31, 2019 : ART & PrEP
 • Jun 6-8, 2019 : HIV Basics
 • Jun 11-14, 2019 : HIV Counseling
 • Jun 17-19, 2019 : HIV Basics
 • Jun 21-24, 2019 : HIV Counseling
Follow us on :
Pro-Partnership Fanpage