News & Events
Work With Us Contact Us
×

USAID Community Partnership

ประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์

Thu 08 Nov 2018 USAID Community Partnership

6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

ได้มีการประชุมหารือความก้าวหน้าการจัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวีเพื่อยุติปัญหาเอดส์ (CBO standard) ภายใต้โครงการ PEPFAR Incentive Fund (PIF)

ที่ประชุมแจ้งว่า ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2539 เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมสามารถให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวีได้อย่างถูกกฎหมาย และได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างคู่มือมาตรฐานการจัดบริการด้านเอชไอวี เพื่อพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาคู่มือมาตรฐาน ฯ และมีการปรับและเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างคู่มือมาตรฐาน ฯ ให้สมบูรณ์ รวมถึงคาดว่าจะมีเวทีเสริมสร้างความรู้และ ความเข้าใจในการทำงานให้บริการสุขภาพที่นำโดยองค์กรชุมชน (KPLHS) ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ร่วมกัน

USAID Community Partnership
KPLHS Training Course
Event Calendar
  • Apr 23-26, 2019 : HIV Basics
  • May 28-31, 2019 : ART & PrEP
  • Jun 6-8, 2019 : HIV Basics
  • Jun 11-14, 2019 : HIV Counseling
  • Jun 17-19, 2019 : HIV Basics
  • Jun 21-24, 2019 : HIV Counseling
Follow us on :
Pro-Partnership Fanpage