News & Events
Work With Us Contact Us
×

USAID Community Partnership

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชน เพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 3/2561

Tue 21 Aug 2018 USAID Community Partnership

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น.
ห้องประชุม 7A ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับรองเอกสาร “การฝึกอบรมและระบบรับรองสมรรถนะของเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชน” ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 มิถุนายน 2561
2. เพื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและคาบรรยายลักษณะวิชา (ฉบับแก้ไข)
3. เพื่อพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรฯ

USAID Community Partnership
KPLHS Training Course
Event Calendar
  • Apr 23-26, 2019 : HIV Basics
  • May 28-31, 2019 : ART & PrEP
  • Jun 6-8, 2019 : HIV Basics
  • Jun 11-14, 2019 : HIV Counseling
  • Jun 17-19, 2019 : HIV Basics
  • Jun 21-24, 2019 : HIV Counseling
Follow us on :
Pro-Partnership Fanpage