News & Events
Work With Us Contact Us
×

USAID Community Partnership

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและรับรองมาตรฐานเจ้าหน้าที่ชุมชน เพื่อให้บริการสุขภาพด้านเอชไอวี ครั้งที่ 2/2561

Mon 25 Jun 2018 USAID Community Partnership

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.30 น. ห้องประชุม 7A ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประเมินและกระบวนการประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชน
2. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชน
3. เพื่อพิจารณารายวิชาตามหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพชุมชน

USAID Community Partnership
KPLHS Training Course
Event Calendar
  • Apr 23-26, 2019 : HIV Basics
  • May 28-31, 2019 : ART & PrEP
  • Jun 6-8, 2019 : HIV Basics
  • Jun 11-14, 2019 : HIV Counseling
  • Jun 17-19, 2019 : HIV Basics
  • Jun 21-24, 2019 : HIV Counseling
Follow us on :
Pro-Partnership Fanpage